CIT w branży medycznej w praktyce – aktualne problemy i zmiany 2015

Szkolenie: "CIT w branży medycznej w praktyce – aktualne problemy i zmiany 2015"
 
Prowadzący szkolenie:
Anna Welsyng - Radca prawny, doradca podatkowy, certyfikat MF. Absolwentka wydziału prawa UJ w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków i zarządzania.
Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej - artykułów w prasie codziennej oraz periodykach, a także publikacji książkowych - "Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych" - testy, kazusy oraz odpowiedzi na pytania otwarte,  "Amortyzacja w praktyce" oraz "Skuteczne zarządzanie kancelarią podatkową oraz biurem rachunkowym". Stale współpracuje z Rzeczpospolitą, Grupą Wydawniczą Infor SA., Wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Forum Doradców Podatkowych. Wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego dla kandydatów na doradców podatkowych oraz przygotowujących do uzyskania certyfikatu księgowego MF, doświadczony trener szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu tematyki prawnej i podatkowej.
 
1.    Podmiot leczniczy jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych
 • zakres stosowania zwolnienia podmiotowego z CIT (art. 6updop)
 • zakres stosowania zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z CIT (art. 17 ust. 1 pkt 4updop)
 • prawnopodatkowy status NZOZ utworzonego przez osobę prawną przed i po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej – praktyczne problemy, m.in. w kontekście przedawnienia

2.    Podatkowe skutki przekształcenia zoz w spółkę kapitałową

 • przekształcenie w spółkę kapitałową a możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
 • jak rozliczyć zobowiązania sprzed przekształcenia (m.in. niezapłacone faktury i rachunki, nieuregulowane należności pracownicze, niezrealizowane różnice kursowe, kredyty, odsetki, składki, kary i odszkodowania)
 • czy i jak zaliczać do kosztów podatkowych wydatki związane z przekształceniem zoz w spółkę kapitałową
 • podatkowe aspekty wniesienia aportem składników majątkowych, m.in.:
       - aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
       - aport składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
       - aport zwiększający kapitał zakładowy lub zapasowy a amortyzacja
       - zasady określania wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych aportem
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – alternatywą dla aport

3.    Przychody podmiotu leczniczego i zasady ich ustalania

 • przychody należne w działalności leczniczej w kontekście rozliczeń z NFZ (kontraktowe i ponadkontraktowe) – w tym ustalanie momentu powstania przychodu w przypadku  przesunięcia rozliczeń w ramach limitu oraz nadwykonań,
 • przychody należne z tytułu wykonania usług medycznych na zasadach komercyjnych
 • refaktura a przychód
 • ustalenie momentu wykonania usługi, m.in. dla:
       - usług wykonywanych przez podmioty współpracujące – lekarzy, pielęgniarki, konsultantów, wolontariuszy itp.,
       - badań klinicznych, analiz, diagnostyki,
       - rehabilitacji
       - ekspertyz dla sądów i prokuratur
       - usług szkoleniowych, w tym – w ramach współpracy z uczelniami w zakresie kształcenia,
       - usług reklamowych,
       - usług najmu, dzierżawy,
       - usług hotelowych i gastronomicznych
 • zasady rozliczania przychodów w naturze, przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń i świadczeń częściowo odpłatnych
 • zasady dokonywania korekty przychodów – w tym m.in. z tytułu błędów w wystawionych fakturach oraz z powodu kwestionowania przez NFZ rozliczeń wykazanych przez podmiot leczniczy świadczeń medycznych

4.     Koszty w działalności leczniczej

 • definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu),
 • zasady potrącalności kosztów w czasie - koszty „bezpośrednie” i „pośrednie”,
 • koszty klasyfikowane metodą kasową,
 • cele statutowe – jak określić, które z wydatków, które są, a które nie są powiązane z celami statutowymi
 • koszty podmiotów przekształcanych u następców prawnych,
 • wydatkowanie środków na działalność statutową a przekształcenie,
 • korekta roczna podatku VAT w kosztach uzyskania przychodu,
 • zasady ujmowania wierzytelności nieściągalnych w kosztach podatkowych
 • zasady dokumentowania kosztów
 • zasady korygowania kosztów w działalności leczniczej:
      - brak zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu płatności
      - brak zapłaty w terminie 90 dni od daty zaliczenia kwoty wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
      - termin uregulowania zapłaty za faktury dokumentujące wydatki zaliczane do kosztów bezpośrednich oraz pośrednich
      - „wyjście” towaru z magazynu a brak zapłaty – konsekwencje w zakresie korekty kosztów
      - kontrowersje związane z momentem ujęcia korekty kosztów w rozliczeniach podatkowych podmiotu leczniczego – 
        korekta „na bieżąco” czy „wstecznie”
      - rozłożenie płatności na raty przez dostawcę a konieczność korekty kosztów
      - uregulowanie należności w kolejnych okresach rozliczeniowych skutkujące „kasowym” ujęciem kosztów - korzyści
        dla podmiotu leczniczego
      - kwota korygowanych kosztów wyższa od kwoty kosztów okresu– jak poprawnie rozliczyć obowiązkową korektę
        kosztów w takim przypadku
      - brak zapłaty za faktury z tytułu nabycia bądź wytworzenia środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych –
        obowiązkowa korekta w odniesieniu do amortyzacji

5.    Amortyzacja podatkowa składników majątku w podmiocie leczniczym

 • kryteria zaliczenia składnika majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • środki trwale i wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji podatkowej
 • zasady określania wartości początkowej - w tym m.in. otrzymanie przez podmiot leczniczy sprzętu medycznego od podmiotu tworzącego
 • ulepszenie środka trwałego – wpływ na wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne
 • przyłączenie oraz odłączenie części składowych i części peryferyjnych – wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych
 • metody oraz stawki amortyzacji
 • straty w środkach trwałych oraz likwidacja środka trwałego - w tym inwestycji w obcym środku trwałym,
 • problem zaniechanych inwestycji jako kosztu podatkowego – czy fizyczna likwidacja jest konieczna
 • leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • środki trwałe sfinansowane z dotacji UE – zasady ich rozliczania przez podmiot leczniczy

6.    Odpowiedzi na pytania uczestników

 
Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67