VAT w branży medycznej w praktyce – aktualne problemy i zmiany 2015 -2016

Szkolenie „VAT w branży medycznej w praktyce – aktualne problemy i zmiany 2015 -2016"

Prowadzący szkolenie:
Anna Welsyng - Radca prawny, doradca podatkowy, certyfikat MF. Absolwentka wydziału prawa UJ w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków i zarządzania.
Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej - artykułów w prasie codziennej oraz periodykach, a także publikacji książkowych - "Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych" - testy, kazusy oraz odpowiedzi na pytania otwarte,  "Amortyzacja w praktyce" oraz "Skuteczne zarządzanie kancelarią podatkową oraz biurem rachunkowym". Stale współpracuje z Rzeczpospolitą, Grupą Wydawniczą Infor SA., Wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Wolters Kluwer, Forum Doradców Podatkowych. Wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego dla kandydatów na doradców podatkowych oraz przygotowujących do uzyskania certyfikatu księgowego MF, doświadczony trener szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu tematyki prawnej i podatkowej. 
 
1.    Znaczenie dyrektywy VAT 112/2006/WE i orzecznictwa TSUE dla podmiotów medycznych jako podatników VAT
2.    Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania VAT
 • modyfikacja zakresu zwolnienia z VAT usług medycznych w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług
 • usługi medyczne podlegające i niepodlegające zwolnieniu z VAT – zasady i kryteria oceny (omówienie na przykładach poszczególnych czynności i zdarzeń występujących w podmiotach działających w branży medycznej) – w tym praktyczne konsekwencje wynikające z rozbieżności w stanowiskach sądów administracyjnych i Ministerstwa Finansów
 • usługi transportu sanitarnego – przedmiotowy charakter zwolnienia z VAT
 • zwolnienia podmiotowe z VAT – zakres i zasady stosowania
  - jak ustalać limit zwolnienia
  - utrata zwolnienia bądź rezygnacja z niego – konsekwencje praktyczne
  - zasady powrotu do zwolnienia z VAT

3.    Obowiązek podatkowy w VAT

 • moment powstania obowiązku podatkowego – pułapki w stosowaniu tych regulacji
 • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego – w tym otrzymanie całości lub części zapłaty oraz wystawienie faktury VAT, zwłaszcza w odniesieniu do usług najmu i tzw. dostawy mediów – praktyczne problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji
 • rozliczanie płatności o charakterze zaliczkowym oraz świadczeń o charakterze częściowym i ciągłym – praktyczne problemy
4.    Podstawa opodatkowania VAT
 • definicja podstawy opodatkowania
 • pojęcie zapłaty
 • elementy tworzące podstawę opodatkowania – w tym wyłączenia
 • świadczenia o charakterze kompleksowym - zasady i konsekwencje takiej kwalifikacji przez podmioty medyczne, w tym – prawidłowe dokumentowanie oraz ujmowanie w ewidencjach i deklaracjach VAT
 • zasady obniżania podstawy opodatkowania – prawidłowe ujmowanie korekt przez podmioty medyczne
5.    Faktury i ewidencje dla celów VAT
 • definicja faktury i faktury elektronicznej w ustawie o VAT – praktyczne konsekwencje tych definicji dla dokumentowania i rozliczania czynności dla celów VAT
 • elementy konieczne i dodatkowe na fakturach,
 • terminy wystawiania faktur (w tym – wystawianie faktur na żądanie, wystawianie tzw. faktur medialnych) – wydłużenie terminów,
 •  zasady korygowania faktur,
 • kiedy do faktury wystawionej przez podmiot medyczny może mieć zastosowanie art. 108 ustawy o VAT – błędy w stosowaniu tego przepisu przez organy podatkowe
 • uzupełniające regulacje dotyczące fakturowania w rozporządzeniu MF – elementy faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną
 • nota korygująca, duplikat – zasady wystawiania i ujmowania w ewidencjach VAT
 • faktura a rachunek – stosowanie w praktyceart. 87 § 1 Ordynacji podatkowej
 • zasady prowadzenia ewidencji i sporządzania deklaracji VAT

 6.    Odliczanie VAT naliczonego – zmiany 2015-2016

 • zmiany w określaniu podatku naliczonego
 • moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego (w tym - prawo do odliczenia a data otrzymania faktury, prawo do odliczenia a otrzymanie całości lub części zapłaty)
 • regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego
 • zasady kwalifikowania faktur zakupowych pod kątem ustalania prawa do odliczenia VAT (w tym – stosowanie klucza podziału)
 • stosowanie proporcji – zasady ustalania wskaźnika
 • konieczność wyliczania tzw. prewspółczynnika i jego uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego – praktyczne konsekwencje dla podmiotów medycznych, w tym - wpływ na zakres odliczenia VAT naliczonegood 2016 r.
 • korekty VAT naliczonego – bieżące i długookresowe – w tym stosowanie znowelizowanych rozwiązań od 2016 r.
 • kiedy VAT może być kosztem w podatku dochodowym (w tym – analiza w kontekście inwestycji realizowanych za środki unijne)
7.    Odwrotne obciążenie w VAT od 1 lipca 2015 r. - zmiany istotne dla podmiotów medycznych
 • rozszerzony od 1 lipca 2015 r. katalog towarów objętych mechanizmem „odwrotnego obciążenia” –znowelizowany załącznik nr 11 do ustawy
 • obowiązki związane ze stosowaniem mechanizmu „odwrotnego obciążenia” –zmiany zasad od 1 lipca 2015 r. (w tym wprowadzenie limitu transakcji) – praktyczne konsekwencje i pułapki związane ze stosowaniem tego rozwiązania dla podmiotów medycznych jako nabywców,
 • informacja podsumowująca dla towarów objętych „odwrotnym obciążeniem” –nowy obowiązek od 1 lipca 2015 r. dla podmiotu medycznego jako nabywcy zobowiązanego do rozliczenia VAT
 • co zrobić, gdy sprzedawca wystawi fakturę z VAT na towar objęty „odwrotnym obciążeniem” – zasady korygowania błędnych rozliczeń

8.      Zmiany pozostałe, istotne dla podmiotów medycznych

 • aktualne zasady zwolnienia dla towarów „używanych” – w tym możliwość stosowania szczególnej procedury „VAT marża” do środków trwałych zbywanych przez podmiot leczniczy
 • aktualnie obowiązujące zasady odliczeń VAT od samochodów – pułapki i zagrożenia
 • ulga na złe długi –modyfikacja zasad korzystania z niej
 • Nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych pod kątem obowiązku uwzględniania VAT w procedurach przetargowych
9.    Kasy rejestrujące 2015-2016– obowiązki ewidencyjne służby zdrowia
 • zasady korzystania ze zwolnień z ewidencji na kasie – podmiotowych i przedmiotowych – w tym znowelizowany katalog czynności objętych zwolnieniem z ewidencjonowania wymienionych w załączniku do rozporządzenia
 • kiedy wystąpi obowiązek stosowania kas rejestrujących przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • graniczny termin i obowiązki związane z rozpoczęciem stosowania kasy przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • zasady korzystania z „ulgi na nabycie kas fiskalnych” przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • wymogi dotyczące stosowania kas (w tym wymogi co do treści paragonu, wymogi związane z korygowaniem sprzedaży zafiskalizowanej itp.)
 • zasady ujmowania raportów i korekt w ewidencjach i deklaracjach VAT
 • co zrobić, gdy po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej nabywca zażądał wystawienia faktury – jak prawidłowo udokumentować i ująć takie zdarzenie w ewidencji VAT
 • pozostałe zagadnienia związane ze stosowaniem kas fiskalnych 2015-2016
10. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w rozliczeniach VAT
 • kto może podlegać odpowiedzialności
 • rodzaje odpowiedzialności i sankcje

11. Odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenia realizowane w formie otwartej lub zamkniętej.
 
 
Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67