Zarządzanie projektami w pomocy społecznej

Szkolenie „Zarządzanie projektem w pomocy społecznej” przeznaczone jest dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poziomu gminnego i powiatowego, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, jak również dla zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności zarządzania strategicznego projektami w pomocy społecznej na przykładzie planu pracy z rodziną i planu pomocy dziecku. Drugim celem jest zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania projektem, w tym uwzględniania ryzyk i zmiany, koordynacji projektu, pracy zespołowej i komunikacji. Szkolenie prowadzone będzie technikami warsztatowymi, przy zastosowaniu licznych ćwiczeń praktycznych, jak symulacje, gry ról, studia przypadków, ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Przygotowane zostały prezentacje multimedialne podsumowujące wiedzę na temat inicjowania i realizacji projektu.

Wśród głównych tematów szkolenia znajdą się:

  • Inicjowanie projektu z wykorzystaniem technik podejścia skupionego na rozwiązaniach,
  • Planowanie i realizacja projektu na przykładzie planu pracy z rodziną i planu pomocy dziecku
  • Zarządzanie komunikacją projektu - ustalania zasad współpracy, koordynacja działań zespołu projektowego w ramach realizowanego planu, procedura pracy zespołowej, procedury komunikacji i formy komunikacji
  • Ocena dostępności zasobów z wykorzystaniem narzędzi, takich jak: genogram, ekomapa, wnioski do ekomapy, analiza mocnych stron i potrzeb
  • Wypracowywanie celów długoterminowych, celów szczegółowych, zasaduy podziału zadań, odpowiedzialności oraz harmonogramów i sposobów ewaluacji projektu (na przykładzie planu pomocy dziecku).
  • Techniki skutecznej komunikacji w pracy zespołowej, w tym techniki negocjacyjne.
  • Zwiększenie kompetencji w zakresie wykorzystywania dostępnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych podczas realizacji projektu, analiza SWOT
  • Zarządzania ryzykiem – procedura zarządzania ryzykiem w realizacji planu pracy z rodziną i planu pomocy dziecku
 Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów szkoleniowych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym zarządzania projektami. Uczestnicy otrzymają wiele materiałów merytorycznych oraz materiałów typu „hand-out”.
Szkolenie jest unikalnym połączeniem wiedzy o zarządzaniu projektem biznesowym z umiejętnościami zarządzaniem projektami w pomocy społecznej, gdzie np. w planach pomocy dziecku lub planach pracy z rodziną zastosowane są zasady skutecznego zarządzania projektami. Szkolenie jest bardzo istotne dla lokalnych instytucji pomocy i integracji społecznej, ponieważ umiejętność zarzadzania projektami jest bezpośrednio związana z jakością pracy tych instytucji.
 
Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym umożliwiającym analizę wzrostu wiedzy i kompetencji uczestników.
Czas trwania:
8 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67