Archiwizacja danych

 • Bezpieczny obrót i archiwizowanie danych, głównie w postaci elektronicznej
 • Problemy zabezpieczenia danych osobowych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi:
 • Standardy zawarte w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:
 • Podpis elektroniczny - zasady funkcjonowania i możliwości wykorzystania w systemie administracyjnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa
 • Regulacje związane z dokumentem elektronicznym - tworzenie, przesyłanie, znakowanie, archiwizacja - przykłady regulacji prawnych
 • Metody uwierzytelniania i autoryzacji w systemach informatycznych
 • Archiwizacja dokumentacji i zarządzanie dokumentami w urzędzie
 • Organizacja zarządzania a organizacja pracy biurowej
 • Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji i jej kwalifikacja archiwalna
 • Podstawy prawne regulujące zagadnienia kancelaryjno-archiwalne - analiza prawa archiwalnego
 • Współcześnie funkcjonujące systemy kancelaryjne
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt - geneza, budowa, sposób wprowadzania zmian, stosowanie wykazu akt
 • Instrukcja kancelaryjna a obieg i narastanie pism oraz akt w instytucji
 • Procedura przekazywania dokumentacji do archiwum urzędu
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji komórki lub urzędu

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67