Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

 1. Podstawy systemu OOŚ w Polsce : geneza powstania, oparcie w przepisach krajowych i wspólnotowych, podstawowe pojęcia i zagadnienia. 
 2. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ):
  • kryteria przeprowadzenia SOOŚ 
  • przebieg postępowania w sprawie SOOŚ
  • prognoza oddziaływania na środowisko
  • różnice między SOOŚ i OOŚ.
  • SOOŚ a projekty dofinansowane z UE
 3. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (OOŚ)
  • określenie konieczności wszczęcia postępowania w sprawie OOS – klasyfikacja przedsięwzięcia do jednej z grup wymienionych w rozporządzeniu i dyrektywie OOŚ, sytuacje w których sama rozbudowa przebudowa lub montaż istniejącego bądź realizowanego przedsięwzięcia może być klasyfikowana
  • katalog decyzji, przed którymi należy wszcząć postępowanie w sprawie OOS
  • ogólne zasady procedury OOŚ jako przykładu postępowania administracyjnego
  • udział stron w postępowaniu, zawiadomienia, obwieszczenia, udział organizacji społecznych  
 4. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa)
  • elementy postępowania (schematy)
  • raport o oddziaływaniu na środowisko
  • udział stron postępowania a udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych i społecznych. Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa jako niestandardowe narzędzie zapewnienia udziału społecznego 
 5. Postępowanie dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa)
  • elementy postępowania (schematy)
  • karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) 
 6. Postanowienie screeningowe oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • postanowienie screeningowe 
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po wykonaniu OOŚ (z raportem) – warunki nałożone w decyzji dotyczące całego okresu życia inwestycji, analiza porealizacyjna, obszary ograniczonego użytkowania
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez wykonania OOŚ (bez raportu)
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a wniosek o decyzje następcze: pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych – zagadnienia problemowe
  • jakie konsekwencje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla organów prowadzących postępowanie następcze np. w sprawie pozwolenia na budowę
  • jak należy czytać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – omówienie na podstawie przykładowej decyzji, ze szczególnym naciskiem na określone warunki odnoszące się do okresu realizacji inwestycji (przykłady najczęściej pojawiających się warunków i w jaki sposób mogą być implementowane do projektu budowlanego)
  • w jakich sytuacjach przedsięwzięcia dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
  • konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie na budowę różni się od tego dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga przeprowadzenia nowego postępowania w sprawie OOŚ
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie prawa ochrony środowiska oraz na podstawie już nie obowiązującego postanowienia kwalifikacyjnego, a wniosek o pozwolenie na budowę złożony w nowej rzeczywistości prawnej 
 8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
  • przesłanki przeprowadzenia ponownej oceny
  • przebieg postępowania (schematy)
  • powstające w toku postępowania  dokumenty
  • udział społeczeństwa
  • udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę (wyjątek!!!)
 9. Ocena oddziaływania  na obszary Natura 2000:
  • system Natura 2000  - obszary siedliskowe, obszary ptasie, forma i sposób ochrony
  • ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć klasyfikowanych do OOS
  • ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w przypadku przedsięwzięć nie klasyfikowanych do OOS
  • zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 jako załącznik do wniosku o dofinansowanie – czy zawsze wymagany? 
 10. Zmian w procedurach OOŚ na przestrzeni ostatnich lat (łącznie z ostatnimi zmianami ustawy i rozporządzenia OOŚ), w konteksie właściwych dokumentów potwierdzających wykonanie OOŚ.
 11.  
 12. Katalog najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach  OOŚ
  • niewłaściwie określony zakres przedsięwzięcia
  • niewłaściwa klasyfikacja przedsięwzięcia (na podstawie rozporządzenia i dyrektywy OOŚ)
  • dzielenie przedsięwzięć w celu uniknięcia oceny
  • niewłaściwy zakres KIP oraz raportu
  • niewystarczające uzasadnienie postanowienie screeningowego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • nie zachowany termin 21 dni na konsultacje społeczne
  • niewłaściwe udokumentowanie możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
  • niespójny zakres przedsięwzięcia w wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzjach następczych (m.in. pozwoleniu na budowę)
 13. Najistotniejsze „punkty kontrolne” w weryfikacji dokumentacji OOŚ i związanej z przeprowadzonym postępowaniem budowlanym oraz inne praktyczne wskazówki dot. oceny wniosków o dofinansowanie (w zakresie OOŚ)
 14. Sposoby wzruszenia ostatecznych decyzji administracyjnych, oraz inne wskazówki dotyczące sposobu korekty przeprowadzonych postępowań w sprawie OOŚ
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67