Prawo pracy w praktyce

 1. Podstawowe pojęcia
  • stosunek pracy - cechy ogólne
  • pracodawca
  • pracownik
  • zasady prawa pracy
 2. Nawiązanie stosunku pracy
  • rodzaje umów o pracę, ich cechy charakterystyczne
  • obligatoryjna i fakultatywna treść umowy o pracę
  • obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 3. Teczka akt osobowych w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
 4. Zmiana warunków umowy (praktyka aneksów, porozumienie i wypowiedzenie zmieniające) 
 5. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 6. Zakaz konkurencji
 7. Regulamin pracy
 8. Wynagrodzenie
  • regulamin
  • formy
  • składniki
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
  • odprawy i inne świadczenia
 9. Terminy w prawie pracy - praktyczne zasady związane z ich liczeniem
 10. Czas pracy
  • zasady rozliczania czasu pracy
  • systemy i rozkłady czasu pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • praca w porze nocnej
  • praca w niedzielę i święta
 11. Urlopy pracownicze (wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, urlopy związane z rodzicielstwem) oraz zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 12. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
 13. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
 14. Zatrudnianie pracowników młodocianych
 15. Zasady BHP
 16. Sposoby rozwiązywania stosunku pracy
  • na mocy porozumienia stron
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • z upływem czasu, na który umowa była zawarta
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 17. Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania 
 18. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - krótka charakterystyka i porównanie
 19. Case study
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67