Procedury administracyjne

 • Rodzaje postępowań uregulowanych w kpa (postępowanie jurysdykcyjne, postępowanie, skargowe, postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń)
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy postępowania jurysdykcyjnego
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz skutki ich naruszania przez organ prowadzący postępowanie
 • Strony oraz inni uczestnicy postępowania administracyjnego
 • Czynności oraz obowiązki związane z wszczęciem postępowania administracyjnego. Ustalenie właściwości organu
 • Formy postępowania wyjaśniającego
 • Postępowanie dowodowe. Udział strony w postępowaniu dowodowym
 • Zawieszenie postępowania. Przesłanki zawieszenie postępowania
 • Umorzenie postępowania. Przesłanki umorzenia
 • Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja, postanowienie). Rodzaje decyzji. Treść decyzji. Wadliwość decyzji
 • Odpowiedzialność organu oraz pracownika organu za szkody spowodowane bezprawnym działaniem wynikające z przepisów kodeksu cywilnego
 • Ugoda administracyjna jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej
 • Środki prawne postępowania odwoławczego (odwołanie, zażalenie)
 • Administracyjny tok instancji. Uprawnienia organu II instancji. Weryfikacja decyzji ostatecznych
 • Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154, 155 kpa
 • Postępowanie dotyczące wydawanie zaświadczeń oraz skarg i wniosków

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67