Polityka rachunkowości jako narzędzie kontroli

 • Aspekty prawne tworzenia polityki rachunkowości;
 • Podstawowe elementy polityki rachunkowości:
  • Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym określenie roku obrotowego
  • Metody wyceny aktywów i pasywów
  • Ustalanie wyniku finansowego
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności:
  • Tworzenie zakładowego planu kont
  • Zasady klasyfikacji zdarzeń
  • Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i kont księgi głównej
  • Wykaz ksiąg rachunkowych
 • Opis systemu przetwarzania i ochrony danych, ich zbiorów, dowodów księgowych
 • Dostosowanie polityki rachunkowości do wymogów programów unijnych i wymagań instytucji udzielających dotacji
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67