Kierowanie zespołem

Kierowanie jak pisze J. Stoner, to praktyka świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji. Aby robić to sprawnie, należy znać podstawowe funkcje kierownika, zasady rządzące procesami społeczno psychologicznymi zachodzącymi w zespołach, umieć budować autorytet i zaufanie zespołu. Zatem w dzisiejszych czasach nie wystarczy być kierownikiem - trzeba być przywódcą, jednak każdy przywódca musi mieć wiedzę  na temat kierowania.

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie kluczowych funkcji kierowniczych
 • Zidentyfikowanie umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi
 • Zrozumienie zasad dobrze funkcjonującego zespołu
 • Uzyskanie wiedzy na temat typów/ról zespołowych pracowników
 • Pogłębianie wiedzy na temat doboru modelu kierowania do możliwości i sytuacji pracowników
 • Poznanie własnego stylu kierowania ludźmi
 • Uzyskanie wiedzy o budowaniu efektywnego systemu komunikacji w zespole
 • Poznanie elementów motywowania środkami materialnymi i niematerialnymi
 • Budowanie świadomości o sprawnym i elastycznym zarządzaniu.

Korzyści: Nabycie wiedzy i umiejętności w obszarze psychologicznych i socjologicznych aspektów kierowania zespołem. Poznanie kluczowych zasad pracy kierownika, jak również zasad budowania autorytetu i zaufania. Poznanie i przepracowanie metod planowania zadań i czasu. Zdobycie wiedzę na temat tego jak dzielić zadania wśród członków zespołu.

Poznanie zasad indywidualnego dopasowania systemów motywacyjnych do potrzeb poszczególnych osób i zespołów z wykorzystaniem dostępnych środków. Pozyskanie nowej wiedzy i umiejętności w komunikowaniu się w ramach zespołu oraz skutecznego zarządzania jego pracą z wykorzystaniem motywującej funkcji kontroli kierowniczej.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:
Zajęcia obejmują trening oparty na technikach pracy z grupą

 • zajęcia warsztatowe
 • ćwiczenia,
 • dyskusja moderowana,
 • testy,
 • analiza przypadku,
 • symulacje.
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe
 
Tematyka szkolenia:
 1. Kierowanie zespołem pracowników – odpowiedzialność kierownicza
  • Funkcje kierownicze – planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola
  • Proces kierowania
  • Elementy dobrze funkcjonującego zespołu
  • Rodzaje zespołów
  • Role w zespole
 2. Planowanie pracy zespołu
  • Określanie celu i jego operacjonalizacja
  • Narzędzia planowania
  • Podejmowanie decyzji - ustalanie priorytetów
  • Cykl PDCA
 3. Organizowanie pracy zespołu
  • Podział zadań
  • Delegowanie zadań i uprawnień
  • Decentralizacja i centralizacja pracy
  • Weryfikacja zasobów względem planowanych zadań
 4. Motywowanie zespołu
  • Istota motywacji
  • Teoria potrzeb
  • Typologia pracowników
  • Co motywuje ludzi w organizacji (koło motywacji)
  • Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji
  • Co w motywowaniu jest ważne dla kierownika
 5. Kontrola kierownicza
  • Motywująca funkcja kontroli
  • Metody i techniki kontroli kierowniczej
  • Znaczenie monitoringu zadań
  • Udzielanie motywującej informacji zwrotnej – kontrola i weryfikacja wyniku
  • Style komunikacyjne
  • Przepływ informacji - sieci komunikacyjne w organizacji
 
 
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67