Zarządzanie zmianą

Cel ogólny: Zdobycie wiedzy na temat zarządzania zmianą w organizacji oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności wdrażania zmian i reagowania na sytuacje trudne.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej.
 
Cele szczegółowe:
 • Zrozumienie procesu zmian w organizacji
 • Rozwój umiejętności menedżerskich związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zmian
 • Poznanie sposobów prezentowania pracownikom korzyści wynikających z wprowadzania zmian i zrozumienie konieczności takich działań
 • Rozpoznanie reakcji na zmiany różnych grup pracowników
 • Określenie głównych barier we wprowadzaniu zmian
 • Poznanie zasad prowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej w procesie zmian –  komunikacja w zmianie
 • Zmiana postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do osobistego rozwoju)
 • Poznanie metod wspierania pracowników w procesie zmiany
 • Poznanie zasad i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w procesie zmiany
Korzyści dla uczestników
 
Co uzyskają uczestnicy szkolenia po jego ukończeniu:
 • Wiedzę na temat mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
 • Wiedzę na temat skutecznego wdrażania zmian w organizacji
 • Wiedzę na temat: motywacji, celów, rodzajów i istoty zmian
 • Wiedzę na temat: cyklu procesu zmian i procesów grupowych w sytuacji zmiany
 • Umiejętność radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian
 • Umiejętność skutecznej komunikacji w trakcie wdrażania zmian
 • Umiejętność diagnozy potrzeb informacyjnych i nastawienia pracowników na różnych etapach zmiany
 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie z emocjami
 • Umiejętność wspierania pracowników w procesie zmian
 • Zrozumienie procesu zmian
Metody szkoleniowe
Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: gry szkoleniowe, symulacje, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case-study, dyskusja moderowana, praca w parach, praca w małych grupach, mini wykład.
 
 
ISTOTA, PRZYCZYNY I CHARAKTER ZMIAN W ORGANIZACJI
 • Zmiany w organizacji – potrzeby i źródła zmian organizacyjnych
 • Różne podejścia do inicjowania zmian organizacyjnych
 • Kreowanie idei zmian
 • Proces zmiany organizacyjnej
 • Mechanizmy rządzące procesem z mian w organizacji
 • Opór wobec zmian – umiejętne rozpoznawanie i pokonywanie
 • Przygotowanie strategii zmian - określenie i akceptacja ram zmian.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ROLA LIDERA W ZMIANIE
 • Rola lidera w zmianie - zarządzanie, a przywództwo
 • Społeczno - psychologiczne aspekty zmian
 • Osoba lidera w zmianie – jego przekonania i nastawienia
 • Otwarta komunikacja jako źródło autorytetu w zmianach.
PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU DO ZMIAN
 • Cykl procesu zmian i procesów grupowych w sytuacji zmiany
 • Cele i motywacje, wartości - inspirująca koncepcja zmian
 • Opór pracowników podczas wdrażania zmian
 • Emocje w zmianie – skuteczne radzenie sobie z emocjami
 • Budowanie zaangażowania i rozwój osobisty poprzez zmiany
 • Warunki skutecznej przemiany - 6 kroków.
UWARUNKOWANIA POWODZENIA ZMIANY (TRÓJFAZOWY MODEL ZMIANY PLANOWEJ)
 • Inicjacja
 • Implementacja
 • Instytucjonalizacja
PLANOWANIE PROCESU ZMIAN
 • Zmiana a kultura organizacyjna i klimat organizacyjny
 • Określenie ograniczeń krytycznych
 • Agenci zmian, kim są i jak ich zidentyfikować.
 • Taktyka zmian - plan komunikacji w zmianach
 • 7 zmiennych McKinsey’a
 • 5 SIŁ PORTERA
 • Analiza SWOT
 • Twarde i miękkie aspekty zmian - prognozowanie powodzenia zmian
REALIZACJA ZMIAN
 • Cele w zmianach - idea poprawy i zerwanie z przeszłością.
 • Płynna realizacja zmian
 • Monitorowanie i ewaluacja procesu zmian.
 • Wzmacnianie postaw i przekonań w zmianie - utrwalanie dobrych nawyków w zespole.
 • Co wspiera, a co utrudnia proces zmian – aktywne reagowanie na trudności.
 
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67