Zamówienia publiczne w praktyce

 1. ”Zamówienia publiczne w Polsce - ogólne uwarunkowania”
  1. Ustawa Prawo zamówień publicznych
  2. Zakres przedmiotowy stosowania Ustawy
  3. Zakres podmiotowy stosowania Ustawy
  4. Zasady rynku zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców
 2. ”Wykonawca w postępowaniu publicznym”
  1. Wykonawcy na rynku zamówień publicznych
  2. Wykonawcy samodzielni i wspólni 
  3. Warunki stawiane wykonawcom
 3. ”Przebieg postępowania o zamówienie publiczne”
  1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne przez zamawiającego
  2. Udział wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne
 4. ”Tryby postępowania o zamówienia publiczne”
  1. Przetarg nieograniczony
  2. Przetarg ograniczony
  3. Negocjacje z ogłoszeniem
  4. Dialog konkurencyjny
  5. Negocjacje bez ogłoszenia
  6. Zamówienie z wolnej ręki
  7. Zapytanie o cenę
  8. Licytacja elektroniczna
 5. ”Źródła informacji o zamówieniach publicznych”
  1. Ogłoszenia
  2. Gdzie publikowane są ogłoszenia o zamówieniach przez polskich zamawiających
  3. Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP)
  4. Ogłoszenia o zamówieniach w Unii Europejskiej
  5. W jaki sposób szukać informacji o zamówieniach
 6. ”Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”
  1. SIWZ - informacje ogólne, cel i rola w postępowaniu
  2. SIWZ - katalog informacji
  3. SIWZ - wyjaśnienia i zmiany
 7. ”Zasady przygotowywania ofert”
  1. Zespół przygotowujący ofertę 
  2. Oferta - jej zakres i typy
  3. Na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu oferty?
  4. Na co zwrócić uwagę przy składaniu oferty?
 8. ”Przebieg procesu otwarcia i oceny ofert”
  1. Otwarcie ofert
  2. Ocena ofert - informacje ogólne
  3. Ocena ofert - weryfikacja warunków podmiotowych
  4. Ocena ofert - ocena treści oferty
  5. Odrzucenie oferty
  6. Wybór najkorzystniejszej oferty
  7. Unieważnienie postępowania
 9. ”Umowy w sprawie zamówienia publicznego”
  1. Umowy - informacje ogólne
  2. Określenie istotnych warunków umowy
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  4. Zmiany w umowie i odstąpienie od umowy
  5. Nieważność umowy
 10. ”System ochrony praw wykonawców”
  1. System ochrony praw wykonawców - informacje ogólne
  2. Protest i postępowanie protestacyjne
  3. Odwołanie i postępowanie odwoławcze
  4. Skarga do sądu - postępowanie skargowe
Czas trwania:
0 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67