Zarządzanie czasem

 Do udziału w kursie zapraszamy:

 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • osoby odczuwające silną presję czasu
 • osoby, które chcą mieć wolnego czasu
Cele szkolenia:
Podczas tego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności:
 • analizy typowych problemów związanych z wykorzystaniem czasu
 • identyfikacji podstawowych "złodziei" czasu
 • umiejętnego delegowania zadań
 • wykorzystania narzędzi planowania czasu
Ramowy program szkolenia:
Analiza typowych problemów związanych z wykorzystaniem czasu
Wizualizacja własnych uwikłań czasowych - metoda "mind-map"
Identyfikacja podstawowych "złodziei" czasu
 • rozpoznanie przeszkód sprawnego działania
 • ograniczanie barier organizacyjnych
Ustalanie celów i planowanie działań
 • formułowanie celów na piśmie
 • sporządzanie harmonogramów zadań
Opracowywanie planów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych, etc.)
 • ustalanie terminów i ram czasowych planowanych działań
 • ograniczanie zakresu i kontrola swoich zadań
Ustalanie priorytetów
 • określenie zadań pilnych, ważnych i mniej istotnych
 • dystrybucja nakładu czasu  na poszczególne kategorie
Umiejętne delegowanie zadań
 • podstawowe reguły zlecania
 • jak prosić o pomoc
 • jak postępować ze współpracownikami
Wykorzystanie narzędzi planowania czasu
 • posługiwanie się terminarzem - agendą
 • zastosowanie elektronicznych narzędzi gospodarowania czasem
 • 10 reguł pozyskiwania czasu - podsumowanie szkolenia.
Metodyka zajęć:
 • Proponowane zajęcia mają charakter warsztatowy ukierunkowany na nabycie praktycznych umiejętności gospodarowania czasem tj. wypracowanie prawidłowych nawyków i eliminowanie podstawowych błędów organizacji czasu pracy.
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67