Zarządzanie finansami i rachunkowość w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych (UE)

Zarządzanie finansami i rachunkowość w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych (UE):

 • Przepisy UE związane z wymogami w zakresie ewidencji księgowej i inne przepisy prawne regulujące system ewidencji księgowej projektu – wyodrębniona ewidencja, system księgowy
 • Dokumenty finansowo – księgowe, księgi rachunkowe, dowody księgowe
 • Obieg dokumentów i środków pieniężnych, planowanie systemu weryfikacji dowodów księgowych
 • Środki unijne w planach finansowych jednostek
 • Ewidencja księgowa w jednostkach realizujących projekty, ewidencja zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowanie operacji w związku projektem, zapisy księgowe
 • Układ kont, dekretowanie, księgowanie i zamykanie ksiąg rachunkowych dla operacji związanych realizacją projektów, ślad rewizyjny
 • Ewidencja syntetyczna, analityczna i pozabilansowa
 • Operacje występujące w jednostkach realizujących projekty ( wydatki na zakup towarów, usług, wypłatę świadczeń, wydatki inwestycyjne, wydatki związane z bieżącą obsługą projektu na wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe personelu realizującego projekt, wydatki związane z zakupem materiałów itp.)
 • „Memoriałowe ujęcie kosztów” a „kasowe ujęcie wydatków” w aspekcie rozliczenia środków pochodzących z funduszy UE
 • Rozliczenia podatkowe podczas realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE
 • Dokumentowanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (opisywanie deklaracji ZUS, PIT-4, ewidencja czasu pracy, zakres czynności itp.)
 • Księgowanie przychodów
 • Kwalifikowalność podatku VAT w jednostkach realizujących projekty ze środków UE

 

Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67