Zarządzanie projektami - interdyscyplinarny warsztat kompetencyjny

Prowadzący szkolenie: dr inż. Martin Daliga

dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i  ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej i zarządzania przedsiębiorstwem, projektami oraz inwestycjami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200 osobowymi ) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych  w przedsiębiorstwie i zwiększaniem ich konkurencyjności. Aktualnie działa na rynku międzynarodowym (Polska - Niemcy) doradzającwielu organizacjom w obszarze rozwojowym IT. Posiada ponad 5 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowychi zarządzania projektami. Certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2®, MsP, MoP, REQB, IBAQB, PO, PSM, Agile DSDM, Six Sigma Black Belt i Six Sigma Champion.   

Opis szkolenia: 
Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany  z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:  
 • Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel? 
 • Czy właściwie zaplanowaliśmy zakres przedsięwzięcia i uwzględniliśmy wszystkie krytyczne wymagania interesraiuszy?
 • Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył? 
 • Czy wybraliśmy optymalną drogę dojścia do osiągniecia korzyści z projektu? 
Celem szkolenia jest również poznanie skutecznych metod zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMBoK (Project Management Body of Knowledge) opracowanym przez Amerykański Instytut Zarządzania Projektami (PMI) i metodyką PRINCE2®, zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu technik i narzędzi pozwalających skutecznie realizować własne przedsięwzięcia projektowe. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnym przedsiębiorstwie m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.  Do głównych celów szkolenia możemy zaliczyć również:
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami.  
 • Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym. 
 • Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników finansowych, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc. 
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy. 
Korzyści dla uczestników warsztatów: 
Nowoczesne zarządzanie projektami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce na różnych szczeblach zarządzania gwarantują sukces projektu. Uczestnicy podczas warsztatów rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami i ograniczeniami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, komunikacji i monitorowania realizacji złożonych przedsięwzięć. 
 
Uczestnicy będą wiedzieli:
 • Kto jest odpowiedzialny za realizacje projektu i na czym polega właściwe zarządzanie interesariuszami i ich potrzebami.
 • W jaki sposób definiować zakres projektu w oparciu o oczekiwania odbiorców i jak na ich bazie tworzyć poprawne wymagania dotyczące zakresu projektu.
 • Jak skutecznie wykorzystać koncepcje i techniki zarządzania projektem.
 • Jak zorganizować zespół projektowy i zadbać o właściwą komunikację. 
 • Jak zarządzać ryzykiem poprzez dobieranie odpowiednich narzędzi i technik zarządczych.
 • Jak przeprowadzić i zakończyć projekt z sukcesem uwzględniając takie wymiary jak: czas, budżet, zakres, jakość, ryzyko i korzyści.
 • Jak zastosować metodykę zarządzania projektami do realizacji własnych projektów.  
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia IT do poprawnego planowania przedsięwzięć projektowych. 
 • Jak zautomatyzować monitorowanie realizacji projektu. 
Uczestnicy będą potrafili:
 • Inicjować, planować i organizować realizację przedsięwzięć projektowych.
 • Stawiać realne i wymierne cele, aby zapewnić korzystne dla przedsiębiorstwa efekty.
 • Opracować: zakres projektu, harmonogram jego realizacji oraz plan komunikacji i zapewnienia jakości.
 • Określać i alokować wymagane zasoby ludzkie, finansowe oraz rzeczowe. 
 • Zastosować właściwe techniki komunikacyjne w zależności od interesariuszy projektu. 
 • Opracować system kontroli i monitorowania projektu.
 • Właściwie monitorować postępy prac i konstruktywnie wpływać na zespół projektowy. 
 • Wykorzystać szanse i analizować zagrożenia w oparciu o stworzone harmonogramy.
 • Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
Metodyka szkolenia: 
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: 
 • Warsztat szkoleniowy. 
 • Mini wykład. 
 • Gra symulacyjna. 
 • Praca zespołowa. 
 • Konsultacje indywidualne. 
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami. 
 W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu). 
 
PROGRAM SZKOLENIA:  
 1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się. 
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 2. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
  • Dlaczego stosować metody zarządzania projektami? 
  • Cykl życia projektu - model procesowy. 
  • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania
  • Struktura organizacyjna projektu – przykłady różnych rozwiązań. 
  • Główne pułapki i typowe błędy w realizacji projektów. 
 3. Kontekst i organizacja projektu.  
  • Techniki tworzenia wizji projektu:
   • Test windy.
   • Koleżeńska Jednomyślność.
   • Przyszła notka prasowa.
   • Opakowanie.
  • Deklaracja zakresu projektu i analiza wstępna wymagań. 
  • Uzasadnienie biznesowe projektu.
  • Ocena projektu – przegląd głównych miary efektywności. 
 4. Zarządzanie zespołem i komunikacją.  
  • Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania. 
  • Struktura Organizacyjna Projektu:
   • Zespół zarządzania projektem.
   • Role i obowiązki zespołu projektowego.
   • Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik, Kierownik Projektu, Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
   • Nadzór i Wsparcie.
   • Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
  • Macierz obowiązków – model RACI.
  • Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań. 
  • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.
 5. Kluczowe zagadnienia związane z budowaniem zespołu. 
  • Rola lidera w zespole projektowym – zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje. 
  • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
  • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
  • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań. 
  • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym. 
  • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego. 
  • Pozytywne podejście do współpracy. 
  • Konstruktywne reakcje i postawy.
 6. Faza rozwoju zespołu projektowego – praktyczne wskazówki dla kierownika projektu. 
  • Role zespołowe. 
  • Faza orientacji i zależności.
  • Faza konfliktu i buntu.
  • Faza spójności i współpracy w grupie.
  • Faza celowej i świadomej aktywności grupy.
  • Faza końcowa. 
 7. Inicjacja projektu. 
  • Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
  • Ocena potrzeb biznesowych.
  • Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu).
  • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i modelem POTI.  
  • Formuła realizacyjna projektu.
  • Uzasadnienie biznesowe projektu.
  • Określanie wymagań realizacyjnych - dokument wymagań projektu. 
  • Opracowanie karty projektu. 
 8. Planowanie projektu - zakres, budżet, czas, jakość, korzyści, ryzyko.
  • Planowanie zakresu.
  • Zasoby niefinansowe w projekcie. 
  • Struktura podziału pracy (WBS): 
   • Tworzenie struktury podziału pracy. 
   • Metoda ścieżki krytycznej.
   • Wykres Gantta.
   • Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie.
   • Bilansowanie zasobów. 
   • Określanie kolejności działań,
   • Zależności pomiędzy zadaniami i ich relacje. 
  • Definiowanie produktów projektu: 
   • Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
   • Technika planowania opartego na produktach. 
   • Struktura podziału produktów projektu.
   • Diagram następstwa produktów. 
  • Szacowanie budżetu i czasu realizacji– przegląd głównych technik i poziomów dokładności. 
  • Macierz kompromisów projektowych. 
 9. Monitorowanie i realizacja projektu. 
  • Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
  • Kształtowanie zespołu projektu – czyli jak osiągnąć zaplanowane rezultaty.
  • Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
  • Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
  • Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu: 
   • Kamienie milowe.
   • Analiza trendu kamieni milowych.
   • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
  • Metodyka ratowania zagrożonych projektów.
  • Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.
 10. Zarządzanie ryzykiem.
  • Cele i korzyści zarządzania ryzykiem.
  • Zarządzanie ryzykiem na tle zarządzania organizacją:
   • Poziom strategiczny.
   • Poziom programu.
   • Poziom projektu.
   • Poziom operacyjny.
  • Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo?
   • Sposoby określania prawdopodobieństwa.  
   • Błędy szacowania.
  • Źródła ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania organizacją.
  • Zadania menedżerów związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Proces zarządzania ryzykiem:
   • Identyfikowanie kontekstu.
   • Identyfikacja ryzyka.
   • Ocena zagrożeń i szans.
   • Planowanie reakcji na ryzyko.
   • Wdrożenia wybranej reakcji.
   • Komunikacja w projekcie w kontekście zarządzania ryzykiem.
  • Dokumenty (produkty zarządcze) wspierające zarządzanie ryzykiem.
 11. Rozliczanie i zamknięcie projektu. 
  • Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta.
  • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów. 
  • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów. 
  • Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu. 
 12. Skuteczne koordynowanie działań w zespole projektowym.  
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi. 
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać w projekcie? 
  • Kiedy zespół pracuje efektywnie, jako całość, a kiedy jako grupa robocza?
  • Zasady prowadzenia efektywnych spotkań.
  • Sztuka moderacji - kierownik/ członek zespołu, jako moderator.
 13. Zakończenie szkolenia - podsumowanie. 
  • Omówienie metodyk zarządzania projektami. 
  • Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami. 
  • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  • Zakończenie szkolenia. 
 
Czas trwania:
16 godzin
Najbliższe terminy:
Zadzwoń
Informacje:
(22) 318‑91‑66, (22) 318‑91‑67